Semalt - Maglumatlary web sahypasyndan nädip awtomatiki çykarmaly?

“Firefox” dünýädäki iň oňat we iň meşhur web brauzeri däl - bu hormat indi Google Chrome-a gidýär - emma işiňizi ýeňilleşdirmek üçin henizem köp sanly goşmaçalar bar. Web sahypasyndan maglumatlary nädip awtomatiki çykarmaly? Soňky ýyllarda işiňizi ýeňilleşdirýän we dinamiki we ýönekeý web sahypalaryndan maglumatlary rahat çykarmaga kömek edýän köp sanly Firefox goşmaçalary işe girizildi.

“Firefox” öz-özünden gowy tegelek web brauzeri bolsa-da, bu goşmaçalary gurnamak arkaly funksiýalary we mümkinçilikleri giňeldilip bilner. Sahypaňyzyň işleýşini ýokarlandyrmaga kömek eder we ulanyjy tejribesini belli bir derejede ýokarlandyrar.

1. URL çykaryjy:

Web sahypasyndan maglumatlary nädip awtomatiki çykarmaly? URL Extractor, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap, bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyndan maglumat almaga mümkinçilik berýär. Täzelenen we täze maglumatlary yzygiderli alýar, girişiňiz üçin saklaýar we talaplaryňyza we islegleriňize görä üýtgedip gurmaga mümkinçilik berýär. URL Extractor, esasan, web sahypasynyň dürli URL-lerini nyşana almak üçin ulanylýar, Amazon we eBay-dan önümler we bahalar barada maglumat ýygnaýar we tertipsiz maglumatlary gurluşly we guramaçylykly görnüşe öwürýär. Programmirleme endiklerine eýe bolmak zerurlygy ýok we bu hyzmaty ulanmak üçin tehniki bilim gerek däl, sebäbi nol kodlamak bilen işleýär.

2. “TableScrapper”:

“TableScrapper” esasan habar beriş serişdelerinden, syýahat portallaryndan we şuňa meňzeş, çylşyrymly web sahypalaryndan maglumatlary almak / çykarmak üçin ulanylýar. Bu goşmaçany yzygiderli mazmuny gyrmaga mümkinçilik berýär we ilkinji nobatda internetdäki tablisalary we diagrammalary nyşana almak üçin ulanylýar. Şeýle hem, HTML tablisalaryny we PDF faýllaryny nyşana almak üçin “TableScrapper” -i ulanyp bilersiňiz we peýdaly maglumatlary olardan aňsat we çalt alyp bilersiňiz. Web sahypasyndan maglumatlary nädip awtomatiki çykarmaly? “Table Scrapper” bu meseläni siziň üçin ýerine ýetirer we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlar. Bazar gözlegleri we maglumatlary çykarmak üçin interaktiw goşundy bolup hyzmat edip, ýakyn birnäçe aýyň içinde kompaniýanyňyzyň nirä barýandygy barada size habar berýär.

3. ExportToCSV:

Web sahypasyndan maglumatlary nädip awtomatiki çykarmaly? Onlaýn söwda sahypasyny gurmak / ösdürmek we dürli önümleriň bahalaryny yzygiderli yzarlamak isleseňiz, ExportToCSV siziň üçin dogry wariantdyr. Bu goşmaça, Amazon, eBay we beýleki şuňa meňzeş sahypalary nyşana almaga mümkinçilik berýär we talaplaryňyza görä peýdaly maglumatlary çekýär. Soňra maglumatlary JSON ýa-da CSV faýllaryna eksport edip bilersiňiz ýa-da göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

Bonus nokady - “Mozenda” we “Octoparse” -ni synap görüň:

Aboveokarda agzalan goşmaçalar bilen arkaýyn däl bolsaňyz, “Octoparse” we “Mozenda” -ny web sahypasyndan maglumat almak üçin synap bilersiňiz. “Mozenda” we “Octoparse” ikisi hem iň gowy hyzmatlaryň hataryndadyr we dürli web sahypalaryndan mazmun çykarmaga mümkinçilik berýär. Mozenda web sahypasyndan maglumatlary çykarmak we iň çalt maglumat almak üçin iň täze tehnologiýany ulanýar. Beýleki tarapdan, “Octoparse” ähli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri bilen utgaşýar we web sahypalaryňyzy has gowy görkezmäge mümkinçilik berýär.

mass gmail